Reglement baanrecords

REGLEMENT BAANRECORDS AV CASTRICUM (versie 2.0 jan 2017)

1. Wie kunnen baanrecords vestigen

1.1. Alleen atleten die in het bezit zijn van een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie of van een andere bij de IAAF aangesloten bond kunnen baanrecords vestigen.
1.2. Baanrecords kunnen worden gevestigd in de eigen leeftijd- en geslachtscategorie
met het bij de betreffende categorie behorend materiaal.
1.3. Junioren kunnen baanrecords vestigen in een hogere leeftijdscategorie op voorwaarde dat, indien van toepassing, is gelopen over horden of is geworpen met materialen die voor de betreffende hogere leeftijdscategorie gelden.

2. Onderdelen waarop baanrecords kunnen worden gevestigd

2.1. Baanrecords kunnen worden gevestigd op onderdelen die zijn opgenomen in
bijlage 1 (Aanbevolen wedstrijdprogramma) van het wedstrijdreglement 2016-2017 van de Atletiekunie*.
2.2. Voor pupillen gelden de onderdelen als opgenomen in bijlage 3 (Aanvullende regels voor ‘klassieke’ pupillenwedstrijden) van genoemd wedstrijdreglement*.
2.3. Baanrecords kunnen worden gevestigd op onderdelen waaraan tegelijk meisjes/vrouwen en jongens/mannen deelnemen.

3. Wedstrijden waarin baanrecords kunnen worden gevestigd

3.1. Baanrecords kunnen worden gevestigd tijdens alle door AV Castricum georganiseerde wedstrijden, waaronder trainingspakkenwedstrijden en clubkampioenschappen, op voorwaarde dat de prestatie is geleverd tijdens een betrouwbare en naar behoren georganiseerde wedstrijd.
3.2. Aan individuele onderdelen moeten ten minste drie atleten en aan estafettes ten minste twee ploegen te goeder trouw hebben deelgenomen.

4. Voorwaarden waaraan prestaties moeten voldoen om voor erkenning als baanrecord in aanmerking te komen

4.1. Prestaties van junioren A/B, senioren en masters
4.1.1. Tijdmeting:
Voor afstanden tot en met 400 m geldt dat een geleverde prestatie alleen als baanrecord kan worden erkend als de gelopen tijd is vastgesteld aan de hand van elektronische tijdwaarneming. Voor afstanden langer dan 400 m wordt geen verschil gemaakt tussen handtijd en elektronische tijd.
4.1.2. Windmeting:
Voor afstanden tot en met 200 m, alsmede voor verspringen en hinkstap-springen, geldt dat een prestatie alleen als baanrecord kan worden erkend als het gemeten windvoordeel niet meer is dan 2 m/sec. Voor de overige onderdelen vindt geen windmeting plaats.
4.1.3. Meerkampen:
Bij meerkampen geldt dat een prestatie alleen als clubrecord kan worden erkend als voor alle afzonderlijke onderdelen aan de recordvoorwaarden is voldaan, behalve dat op de onderdelen waar de windsnelheid moet worden gemeten, ten minste aan één van de volgende eisen moet worden voldaan:
a. de windsnelheid mag bij geen van de afzonderlijke onderdelen de + 4 m/sec te boven gaan;
b. de gemiddelde windsnelheid (gebaseerd op de som van de windsnelheden, gemeten bij elk afzonderlijk onderdeel, gedeeld door het aantal gemeten onderdelen) mag niet meer zijn dan + 2 m/sec.
4.2. Prestaties van pupillen en junioren C/D
Aan de prestaties van pupillen en junioren C/D worden geen eisen qua tijd- en windmeting gesteld. Voor de vergelijking van elektronische tijden en handtijden geldt voor afstanden tot 400 m dat bij de handtijd 0,24 sec moet worden opgeteld en voor de 400 m 0,14 sec.
4.3. Elektronische tijden worden vermeld met twee decimalen, handtijden met één decimaal, overeenkomstig het gestelde in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie*.

5. Baanrecordcommissie

5.1. AV Castricum kent een club- en baanrecordcommissie. Deze commissie bestaat uit maximaal drie leden, allen lid van AV Castricum, die door het bestuur worden benoemd voor een periode van drie jaar. Aftredende leden kunnen direct worden herbenoemd.
5.2. De commissie heeft ten aanzien van de baanrecords als taak:
– aan de hand van de uitslagen van de door AV Castricum georganiseerde wedstrijden te beslissen of een geleverde prestatie als baanrecord kan worden erkend;
– de nieuw erkende baanrecords te publiceren op de website en in het clubblad;
– van elk baanrecord de wedstrijduitslag van het onderdeel waarop de prestatie is geleverd te archiveren.

6. Onvoorzien

In gevallen waarin dit reglement (nog) niet voorziet, beslist de club- en baanrecord-commissie.

* Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is te vinden via: https://www.atletiek.nl/sites/default/files/userfiles/Subsites/NK-Indoor-Meerkamp/WR%2012%20%2815-11-30%29.pdf

Reacties zijn gesloten.